آموزش

زبانه های اولیه

آموزش

 

در طول زمان برگزاری نوآوردگاه کارگاه های آموزشی مختلفی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است:
1-   توسعه محصولات جدید با نگرش مهندسی سیستمی
2-  طراحی ارزش پیشنهادی و مدل کسب و کار
3-  تدوین طرح کسب و کار و توسعه بازار
4-  مدیریت نوآوری و فناوری
5-  مدیریت پروژه
6-  تیم سازی و کار تیمی 
7-  برندینگ و هویت سازی
8-  نحوه ارائه (پیچ) ایده  و کسب و کار به سرمایه¬گذاران
9-  آموزش مسائل حقوقی ثبت شرکت و ثبت پتنت و ....